Právní služby

Znalosti a zkušenosti právního týmu kanceláře pokrývají hlavní právní oblasti, zejména:

Právo nemovitostí

Právo nemovitostíPoskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi, především nákupu a prodeje nemovitostí, pronájmu bytových i nebytových prostor (nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, dohody o ukončení nájmu), věcných břemen, zástavních práv a dalších forem zajištění, vymezení jednotek v budově (prohlášení vlastníka) a mj. zastupování v řízení před správními úřady. Nikoli okrajovou činností je rovněž spolupráce se společnstvími vlastníků jednotek.

Konkurs a insolvenční řízení

Obchodní právoPoskytujeme komplexní právní poradenství týkající se konkursu a insolvenčního řízení, přípravy insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek, zastupujeme klienty v rámci insolvenčního řízení a v incidenčních a ostatních řízeních souvisejících s insolvenčním řízením. 

Rodinné právo

Právo nemovitostíZajišťujeme právní pomoc především v oblasti týkající se rozvodu manželství, společného jmění manželů (rozšíření či zúžení společného jmění manželů a jeho vypořádání) a vyživovací povinnosti.

Pracovní právo

Obchodní právoZajišťujeme zpracování veškerých dokumentů vztahujících se k založení i ukončení pracovního poměru, včetně zpracování vnitřních předpisů společnosti.

Soudní spory a rozhodčí řízení

soudKlientům poskytujeme poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení, připravujeme procesní strategie, asistujeme při smírném řešení sporů, zastupujeme klienta před obecnými soudy i v rozhodčích řízeních.

Mimo tyto klíčové oblasti jsme připraveni Vám poskytovat právní služby a zastupovat Vás v celé řadě dalších oborů veřejného i soukromého práva, včetně práva trestního (prostřednictvím substituční plné moci), správního, práva duševního vlastnictví, práva ochrany spotřebitele a daňového práva.

Ochrana spotřebitele

Advokátní kancelář upozorňuje své klienty na možnost využití mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti  nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. V případě sporu mezi advokátem (podnikatelem) a jeho klientem (spotřebitelem) ze Smlouvy o poskytování právních služeb, může klient řešit nastalý spor mimosoudně u subjektu mimosoudního řešení sporů. Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je tímto subjektem Česká advokátní komora. Více na internetových stránkách www.cak.cz.